Hoppa till innehåll

Övrigt

Har du frågor om komvux?

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har det yttersta ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.
 

Integritetspolicy

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Namn, personnummer, foto, adress eller e-postadress är exempel på personuppgifter. Ljudupptagningar kan också vara personuppgifter även om inga namn nämns. IP-nummer är också personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Läs om cookies som sparar ip-adresser på till exempel goteborg.se.

Så här får Arbetsmarknad och vuxenutbildning tillgång till dina personuppgifter

När du skapar ett studerandekonto, söker en utbildning eller anmäler dig till sfi lämnar du själv dina personuppgifter till Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Ibland händer det också att Arbetsmarknad och vuxenutbildning får personuppgifter från andra källor än dig själv. Det kan till exempel handla om uppgifter från skatteverkets folkbokföringstjänst Navet.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt vi gör med personuppgifterna, till exempel samla in, registrera, strukturera, lagra, arkivera, sprida eller radera dem.

Rättslig grund för behandlingarna

Arbetsmarknad och vuxenutbildning behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att det ska finnas stöd i lagen för behandlingen.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande mot dig. Vi har rätt att behandla dem om det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller för myndighetsutövning. Den personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att administrera och följa upp vår utbildningsverksamhet städjer vi på denna rättsliga grund.

Behandling kan även vara nödvändig på grund av krav i lag eller förordning. Sådan rättslig förpliktelse är exempelvis rättslig grund för Arbetsmarknad och vuxenutbildnings bevarande av personuppgifter under en längre tid för statistik eller för arkivändamål enligt arkivlagen.

Så här använder vi dina personuppgifter

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

Vi administrerar och hanterar dina ansökningar och dina betyg
Vi administrerar och hanterar dina frågor till vår e-postadress info@arbvux.goteborg.se
Vi hanterar ditt studerandekonto
Vi kontaktar dig för enkäter och uppföljningar

Andra som får tillgång till dina personuppgifter

Arbetsmarknad och vuxenutbildning kan dela dina personuppgifter med personal inom Göteborgs Stad, till exempel registratorer, handläggare, it-personal och personalansvariga eller med andra myndigheter.

I samband med utbildning förekommer att berörda kommuner, skolor och myndigheter, såsom Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen, ges tillgång till dina personuppgifter.

Kommuner ges tillgång för att granska relevanta ansökningar från kommunmedlemmar. Skolor ges tillgång för att administrera och samordna utbildningen. Socialtjänsten ges tillgång för uppföljning av sociala insatser mot studerande. Arbetsförmedlingen ges tillgång för att möjliggöra etbleringsåtgärder för nyanlända.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning är skyldig enligt lag att tillhandahålla vissa personuppgifter till andra för statistik och för administration av studiemedel. Personuppgifter nödvändiga för sådan statistik överförs därför till blnad annat Statistiska centralbyrån och Universitets- och högskolerådet (UHR) samt till Centrala Studiestödsnämnden (CSN) och Göteborgsregionen.

Skatteverkets tjänst Navet har tillgång till personuppgifter för uppdatering av insamlade personuppgifter mot aktuell folkbokföringsinformation.

Om Arbetsmarknad och vuxenutbildning behöver överföra dina uppgifter till tredje land ska du få reda på det. Med tredje land menar vi en stat som inte ingår i Europeiska Unionen (EU) eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Arbetsmarknad och vuxenutbildning sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Arbetsmarknad och vuxenutbildning och som godkänts av Regionarkivet. Gallringsbesluten innehåller information om när Arbetsmarknad och vuxenutbildning får ta bort handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter hos Arbetsmarknad och vuxenutbildning är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring.

Du har även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Offentlighetsprincipen

Arbetsmarknad och vuxenutbildning omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden som du skickar till oss normalt blir allmänna handlingar.

Vi är skyldiga att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan innebära vissa begränsningar av dina rättigheter.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Vill du lämna en synpunkt om du har skyddad identitet, eller om du vill vara anonym, får du inte lämna med några personliga uppgifter eftersom dessa registreras och därmed blir allmän handling.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, för att komma i kontakt med Arbetsmarknad och vuxenutbildning, överförs informationen och dina personuppgifter alltid till tredje part, vilket i det här fallet är det företag som driver det sociala mediet.

För din egen skull rekommenderar Göteborgs Stad dig att inte skicka känslig information till kommunen via sociala medier.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning kommer aldrig via sociala medier att svara på frågor som rör individärenden.


Dataskyddsombud

Arbetsmarknad och vuxenutbildning har ett dataskyddsombud. Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att vi följer dataskyddsförordningen.

Vill du komma i kontakt med dataskyddsombudet?

Vår förvaltnings dataskyddsombud heter Frida Bonnevier.
E-post: dso@intraservice.goteborg.se

När du skickar e-post till dataskyddsombudet, tala om att frågan gäller Arbetsmarknad och vuxenutbildning samt ditt eget namn och telefonnummer.

För registerutdrag eller hjälp med andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kontaktar du:

Kontaktcenter
Telefon: 031-365 00 00
E-post: goteborg@goteborg.se